• Pogoji M:Android

  24. september 2013 - Jan Omahen

  Navodila, pravila in pogoji M:Android natečaja Mobitela v sodelovanju s HTC


  MOBITEL, d. d. (v nadaljevanju Mobitel), v sodelovanju z družbama HTC in Planet 9, d. o. o. (v nadaljevanju HTC oz. Planet 9) organizira nagradni natečaj M:Android, in sicer v času od 14. 7. do 10. 12. 2010.

  Mobitel organizira nagradni natečaj za najboljšo Android aplikacijo z namenom promocije operacijskega sistema Android in mobilnih telefonov HTC. S temi pravili in pogoji sodelovanja v natečaju M:Android Mobitel določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v natečaju.

  1. Organizator nagradnega natečaja


  Organizator natečaja je MOBITEL, d. d., Vilharjeva 23, 1537 Ljubljana, matična številka 5524598, ID za DDV: 64679438.

  Z oddajo prijave na natečaj se uporabnik strinja in potrjuje ta splošna pravila in pogoje, ki so objavljeni na http://tehnik.mobitel.si ter po potrebi na drugih spletnih mestih organizatorja.

  2. Nagradni natečaj


  Nagradni natečaj bo potekal v dveh delih, in sicer v prvem delu natečajniki oddajo prijave ter koncept ideje aplikacije, v drugem delu natečaja pa natečajniki posredujejo izdelane aplikacije v skladu s poslanim konceptom ideje iz prvega dela natečaja.

  Tako v prvem kot v drugem delu nagradnega natečaja lahko sodelujejo le koncepti idej za razvoj aplikacije oziroma aplikacije, ki še niso bile in ves čas trajanja nagradnega natečaja oz. do trenutka podelitve nagrad ne bodo objavljena na »Android marketu« oziroma ne bodo prisotne na kakršnemkoli drugem tovrstnem natečaju ali mediju.

  3. Prvi del natečaja


  V nagradnem natečaju lahko sodelujejo vsi, katerih prijave k natečaju bo organizator prejel do vključno 25 .8. 2010 (do 23:59). Prijava mora vsebovati osnovne podatke o aplikaciji (ime aplikacije, ime prijavitelja, kontaktni podatki) in za vsako aplikacijo posebej tudi ustrezno opisan koncept ideje. S tem natečajnik formalno pristopi k natečaju. Natečajnik je lahko fizična ali pravna oseba, društvo ali skupina fizičnih ali pravnih oseb. Prijave z zahtevanimi podatki morajo vsi natečajniki posredovati na elektronski naslov: developers@mobitel.si.

  V primeru, da mora natečajnik k prijavi posredovati še drugo potrebno dokumentacijo, navedeno spodaj, mora le-to posebej posredovati po pošti na spodaj navedeni naslov.

  Za sodelovanje v tem natečaju ni starostnih omejitev. V natečaju lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem oziroma v primeru pravnih oseb s sedežem v Republiki Sloveniji. Osebe, mlajše od 15 let, morajo za sodelovanje v natečaju imeti in organizatorju posredovati lastnoročno podpisano pisno soglasje staršev ali svojih zakonitih zastopnikov; pravne osebe pa morajo poslati pisno, lastnoročno podpisano in žigosano soglasje oziroma izjavo zastopnika, in sicer na naslov: Planet 9, d. o. o., s pripisom za M:Android natečaj, Vojkova 78, 1000 Ljubljana.

  V nagradnem natečaju ni dovoljeno sodelovati zaposlenim v podjetjih Mobitel, HTC, Planet 9 ter njihovim ožjim družinskim članom in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo izbora.

  Prijava in koncept ideje mora vsebovati:

  • ime natečajnika,
  • kontaktne informacije,
  • ime aplikacije,
  • opis aplikacije,
  • izjavo, s katero natečajnik potrjuje, da je seznanjen s pogoji natečaja, in izjavlja, da se z njimi strinja.
  Ime natečajnika

  Vsak natečajnik lahko odda več prijav in s tem več različnih konceptov idej. Pri tem vsaka prijava lahko vsebuje ime le ene osebe oziroma podjetja in se z istim konceptom ideje lahko prijavi le ena oseba oziroma podjetje. Organizator je v razmerju izključno z osebo, ki je navedena na prijavi ob poslanem konceptu ideje, čeprav pri pripravi ideje in razvoju aplikacije lahko sodeluje več oseb. V primeru prispelih več istih konceptov idej za razvoj aplikacije, prijavljenih s strani različnih oseb ali podjetij, se upošteva za pravilno prijavo le tisto, ki jo organizator prejme kot prvo.

  Ob prijavi mora natečajnik navesti resnične podatke. V primeru navedbe neresničnih, nepopolnih ali nepravilnih podatkov si organizator pridružuje pravico, da prijavo na natečaj zavrne in/ali da natečajnika kadarkoli kasneje, brez kakršnihkoli obveznosti, izključi iz nadaljevanja nagradnega natečaja.

  Kontaktne informacije

  V prijavi mora natečajnik poleg imena in naslova navesti še naslov elektronske pošte ter svojo mobilno telefonsko številko.

  Ime aplikacije

  Ime aplikacije je v slovenskem jeziku in naj vsebuje največ štirideset znakov (vključno s presledki in ostalimi znaki).

  Opis aplikacije

  Iz opisa aplikacije naj bo jasno razvidno naslednje:

  • namen uporabe aplikacije in v katero kategorijo lahko razvrstimo aplikacijo (npr. zabava, igre, družabna omrežja, itd.);
  • možnost lokalne umestitve (aplikacije je uporabna v lokalnem okolju oziroma možnost povezave aplikacije z Mobitelovo infrastrukturo oziroma obstoječih storitev);
  • inovativnost oziroma izvirnost v primerjavi z obstoječimi aplikacijami;
  • učinkovitost izkoriščenosti tehnologije in funkcionalnosti mobitelov HTC Android (uporaba senzorjev mobitela, kamere, zaslona na dotik itd.);
  • uporabnost aplikacije za čim širšo množico uporabnikov;
  • opis oziroma ponazoritev okvirnega dizajna aplikacije (uporaba barv, možnost umestitve Mobitelovega, HTC-jevega in Planetovega logotipa);
  • natečajniki lahko pri opisu aplikacije v prvem delu natečaju smiselno upoštevajo tudi kriterije ocenjevanja izdelanih aplikacij v drugem delu natečaja, ki so podrobno opredeljeni v 5. točki teh pravil in pogojev.

  Prijava in koncept ideje se odda preko elektronske pošte na naslov developers@mobitel.si in v skladu z navodili, objavljenimi na zgoraj navedenih spletnih mestih.

  Z oddajo prijave na natečaj in s podpisano izjavo se natečajnik strinja s temi pravili in pogoji. Za izgubljene, zakasnele ali nepopolne prijave ali za pravilne prijave, ki niso bile prejete ali dostavljene do roka, organizator ne more prevzeti odgovornosti. Vse takšne prijave bodo obravnavane kot neveljavne. Upoštevalo se bo le točne prijave, ki vsebujejo vse zahtevane informacije za prijavo.

  Vse prispele prijave in koncepte idej, ki bodo pravočasno poslane in bodo upoštevale zgoraj navedene kriterije, bo strokovna žirija najkasneje do vključno dne 27. 8. 2010 pregledala ter imena natečajnikov in aplikacij postopoma objavila na spletnih mestih Mobitela in Planeta 9. S tem razlogom si za vse ustrezno prejete prijave ter koncepte idej organizator pridružuje pravico do objave imena natečajnika, ime aplikacije ter eventualno kratek opis aplikacije.

  4. Drugi del natečaja


  Vsi natečajniki, ki se bodo v prvem delu ustrezno prijavili na natečaj, se nato na podlagi izdelane aplikacije v drugem delu natečaja potegujejo za nagrade. Organizator bo upošteval le aplikacije, ki jih bo prejel do vključno 27. 10. 2010 na e-naslov developers@mobitel.si (v zadevo se navede: M:Android natečaj). Paket mora vsebovati naslednje informacije:

  • ime aplikacije (enako kot pri prijavi v prvem delu natečaja),
  • ime razvijalca (enako kot pri prijavi v prvem delu natečaja),
  • kontaktne informacije (enako kot pri prijavi v prem delu natečaja oziroma v primeru sprememb dodatni kontaktni podatki),
  • opis (enako kot ob prijavi v prvem delu natečaja),
  • največ 4 slike aplikacije v predstavitvi (2-4 screenshote aplikacije),
  • dostavljen paket mora biti v zip-datoteki ter mora vsebovati aplikacijsko datoteko in PDF z vsemi navedenimi opisi.

  Nadaljnji pogoji za sodelovanje v drugem delu nagradnega natečaja:

  • aplikacija deluje na aktualnih mobitelih HTC Android;
  • aplikacija še ni bila in ves čas trajanja nagradnega natečaja oz. do trenutka podelitve nagrad ne bo objavljena na kateremkoli spletnem mestu oziroma mobilnem portalu z namenom koriščenja in ponujanja aplikacije na trgu oziroma javnega prikazovanja;
  • aplikacija mora biti v slovenskem jeziku ali pa je slovenski jezik na voljo kot ena izmed jezikovnih opcij;
  • aplikacija in njena izvedba oz. funkcionalnosti aplikacije ne kršijo nobenih veljavnih predpisov, načel morale in etike ter nobenih pravic tretjih (avtorskih in drugih pravic in/ali pravic industrijske lastnine in/ali drugih pravic tretjih);
  • aplikacija ne bo vsebovala vsebin, ki bi pomenila komercialne ali promocijske aktivnosti, oz. ne bo vsebovala druge vsebine, ki so po presoji organizatorja neprimerne;
  • s sodelovanjem v nagradnem natečaju se vsi natečajniki strinjajo, da bo organizator prejete aplikacije v skladu s temi pogoji in brez plačila za dobo enega meseca ekskluzivno objavil na mobilnem portalu Planet in spletnem mestu organizatorja http://tehnik.mobitel.si; pri tem bosta tako organizator kot razvijalec aplikacije omogočila brezplačno reproduciranje in uporabo aplikacij v tem obdobju;
  • sodelujoči natečajniki se z oddajo aplikacije v celoti strinjajo s temi pogoji.

  5. Strokovna žirija in nagrada


  Za izvedbo nagradnega natečaja in nadzor nad njenim potekom ter izborom nagrajencev skrbi strokovna žirija v sestavi petih članov. Žirijo sestavljajo predstavnik Mobitela (Goran Arsenijevič), Planeta 9 (Jaka Lobe) in ostali predstavniki, ki bodo predstavljeni ob zaključku izbora zmagovalnih aplikacij.

  V natečaju sodelujejo vse veljavno oddane aplikacije. Prejem vsake prejete aplikacije se potrdi s povratnim elektronskim sporočilom ali SMS-sporočilom.

  Vsi zmagovalni natečajniki in sodelujoči v nagradnem natečaju se s prijavo na natečaj in z oddajo aplikacije strinjajo, da bodo aplikacije ekskluzivno objavljene na mobilnem portalu Planet ter portalu Tehnik in sicer v obdobju od 29. 10. 2010 do 29. 11. 2010.

  Strokovna žirija bo izbor natečaja na podlagi prejetih ustreznih aplikacij izvedla v dveh delih, in sicer v prvem delu bo strokovna žirija izbrala 20 zmagovalnih aplikacij na podlagi priljubljenosti v okviru ekskluzivne objave aplikacij na mobilnem portalu Planet in spletnem mestu http://tehnik.mobitel.si v obdobju od 29. 10. do vključno 29. 11. 2010. V drugem delu bo strokovna žirija med vsemi prejetimi aplikaciji izbrala tri glavne zmagovalne aplikacije natečaja po spodaj navedenih kriterijih v drugem delu izbora.

  Prvi del izbora in nagrade


  Na podlagi ekskluzivne objave aplikacij na mobilnem portalu Planet in spletnem mestu http://tehnik.mobitel.si bo strokovna žirija določila 20 zmagovalnih aplikacij na podlagi priljubljenosti (število naloženih aplikacij in prejeti glasovi posamezne aplikacije s strani obiskovalcev omenjenih mobilnih/spletnih mest organizatorja).

  Vsak izmed 20 zmagovalnih natečajnikov, izbran s strani javnosti v prvem delu izbora, bo prejel nagrado mobitel HTC Desire (vsaki izbrana aplikacija lahko pripada le en mobitel HTC Desire, čeprav je pri razvoju aplikacije lahko sodelovalo več ljudi).

  Izbrani nagrajenci prvega dela izbora bodo obveščeni najkasneje do 30. 11. 2010. Podelitev nagrade izbranim natečajnikom v prvem delu natečaja bo potekala dne 17. 12. 2010 na javni razglasitvi ob novinarski konferenci v Mobitelovem centru Ljubljana v Cityparku, ki jo bo organiziral Mobitel.

  Drugi del izbora in glavne nagrade


  V drugem delu bodo izbrani trije glavni zmagovalci natečaja prejeli naslednje glavne nagrade:

  • 1. mesto: 10.000 EUR in obisk korporacije HTC v Londonu za 1 osebo (vključeni so stroški letalske karte, nočitve, obiska korporacije HTC, dnevna žepnina; strošek izleta znaša 1.500 EUR),
  • 2. mesto: 5.000 EUR,
  • 3. mesto: 3.000 EUR.

  Končna ocena aplikacij in kriteriji ocenjevanja v drugem delu izbora


  Izbor prvih treh zmagovalnih aplikacij in prejemnike glavnih nagrad bo v drugem delu natečaja izbrala strokovna komisija, in sicer v obdobju od 29. 11. 2010 do 10. 12. 2010.

  Končna ocena aplikacije se bo določila glede na priljubljenost aplikacije (število naloženih aplikacij in glasovanj v obdobju ekskluzivne objave na mobilnem portalu Planet in spletnem mestu http://tehnik.mobitel.si) in oceno strokovne žirije. Teža obeh komponent bo naslednja: 40 % ocene bo predstavljalo število naloženih aplikacij in zbranih glasov, preostalih 60 % ocene bo predstavljala strokovna ocena žirije.

  Strokovna žirija bo pri izboru upoštevala več kriterijev:

  • aplikacije morajo biti intuitivne in logične, uporabniška izkušnja mora biti prilagojena mobilnim telefonom;
  • aplikacije morajo biti v slovenskem jeziku ali večjezične, z vključevanjem lokalne umestitve, ki se bo ocenjevala kot prednost;
  • aplikacije morajo biti inovativne, saj bo strokovna žirija ocenila originalnost in pristop k problemu; Android tehnologija omogoča uporabo senzorjev (G in magnetno), zaslon na dotik, kamero, lokacijske storitve – strokovna žirija bo ocenjevala, do katere mere so bile izkoriščene navedene funkcionalnosti;
  • aplikacija mora biti namenjena za čim širšo množico uporabnikov;
  • možnost nadaljnje nadgradnje aplikacije; aplikacija ne sme biti že objavljena na Android trgu oz. biti plagiat obstoječe aplikacije;
  • možnost povezave aplikacije z Mobitelovo infrastrukturo oziroma obstoječih storitev.

  Strokovna žirija bo izpolnjevanje kriterijev ocenjevala v skladu z lastno presojo. O izboru strokovne žirije in njenem delu vodi komisija zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju izvedbe izbora strokovne žirije; navzočih osebah; poteku izbora; imenu izbranega natečajnika ter uri zaključka izbora. Zapisnik podpišejo vsi člani strokovne žirije. Izbor strokovne žirije je dokončen.

  V drugem delu izbrani nagrajenci prvih treh zmagovalnih aplikacij in prejemniki glavnih nagrad bodo obveščeni najkasneje do 10. 12. 2010.

  Podelitev nagrad


  Vsaka oddana in izbrana aplikacija lahko v posameznem delu izbora prejme le eno nagrado. Ne glede na to, koliko je bilo sodelujočih pri izdelavi aplikacije, se šteje, da je prejemnik nagrade tisti, ki je kot edini naveden v prijavi na natečaj.

  Podelitev nagrad izbranim zmagovalnim natečajnikom v prvem in drugem delu izbora bo potekala dne 17. 12. 2010 na javni razglasitvi ob novinarski konferenci v Mobitelovem centru Ljubljana v Cityparku, ki jo bo organiziral Mobitel.

  Vsi nagrajenci iz prvega in drugega dela izbora oz. pooblaščeni predstavnik nagrajenca mora biti na dogodku prisoten.

  Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime in priimek oziroma naziv ali firma objavita na http://tehnik.mobitel.si in mobilnem portalu Planet ter po potrebi na drugih spletnih mestih Mobitela.

Vsi zmagovalni natečajniki v obeh delih izbora se s prejemom nagrade strinjajo, da organizatorju omogočijo uporabo aplikacije v skladu z določili 7. točke teh pogojev.

  Organizator si pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti do prijaviteljev ne podeli nobene nagrade, v kolikor v skladu z lastno presojo oceni, da nobena izmed prijavljenih aplikacij ne izpolnjuje zgoraj navedenih kriterijev.

  6. Ključni datumi natečaja


 • Začetek natečaja: 14 7. 2010
 • Prijava na natečaj: do 25. 8. 2010
 • Pregled in objava pravilno prijavljenih natečajnikov: 27. 8. 2010
 • Informativni dan za prijavljene natečajnike: 3. 9. 2010 (okvirni datum)
 • Oddaja aplikacij: do 27. 10. 2010
 • Objava aplikacij na mobilnem in spletnem portalu: od 29. 10. 2010 do 29. 11. 2010
 • Razglasitev 20 zmagovalnih aplikacij v prvem delu izbora: 30. 11. 2010
 • 
Izbor in objava prvih treh zmagovalnih aplikacij v drugem delu izbora: 10. 12. 2010

 • Razglasitev zmagovalca in podelitev nagrad: 17. 12. 2010

  7. Avtorske pravice do prijavljenih del


  Vsak sodelujoči jamči, da je posredovano prijavljeno programsko delo in ostali grafični materiali njegovo avtorsko delo oz. da je s strani avtorjev, izvajalcev in drugimi imetniki avtorskih in sorodnih pravic, ki so sodelovali pri pripravi in dokončanju aplikacije, pridobil vsa potrebna soglasja v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah za javno objavo (vključno s soglasjem za radiodifuzno oddajanje, radiodifuzno retransmisijo ali sekundarno radiodifuzno oddajanje), dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje in kakršnokoli drugačno uporabo vsebine, potrebno za dosego namena nagradnega natečaja v skladu s pravili organizatorjev. Za vse morebitne predmetne zahtevke s strani tretjih oseb v zvezi s prenosom pravic vsak sodelujoči s prijavo na natečaj organizatorju jamči, da bo prevzel odgovornost iz tega naslova.

  S sodelovanjem v natečaju in oddajo aplikacije se vsi sodelujoči strinjajo, da bodo organizatorju za potrebe ocenjevanja omogočili brezplačno in ekskluzivno objavo prejetih aplikacij na mobilnem portalu Planet ter na spletnem mestu http://tehnik.mobitel.si. Čas ekskluzivne objave velja od 29. 10. 2010 in do zaključka nagradnega natečaja. 

Vsi avtorji lahko po zaključku nagradnega natečaja oddano aplikacijo tudi samostojno ponujajo na trgu. Avtorji vseh zmagovalnih aplikacij so na zahtevo organizatorja dolžni v aplikacijo vključiti tekst »V sodelovanju z MOBITEL, d. d.« ter po dogovoru umestiti logotip Mobitela za obdobje enega leta po zaključku nagradnega natečaja. Če razvita aplikacija predvideva tudi prostor za trženje oglasnega prostora, so razvijalci zmagovalnih aplikacij v obdobju enega leta po zaključku nagradnega natečaja dolžni organizatorju odstopiti oglaševalski prostor znotraj aplikacije v namene promocije Mobitelove ponudbe oz. storitev. Organizator bo avtorjem v tem primeru posredoval potreben material in navodila za umestitev ter uporabo logotipov. Nagrajenci so dolžni spoštovati navodila za umestitev logotipov ter potrjene postavitve logotipov in končne podobe aplikacije ne smejo spreminjati brez predhodnega soglasja s strani organizatorja. Vsakršen drug namen uporabe ali sklicevanje na logotipe s strani nagrajenca ni dovoljen. V primeru kršitve določil te točke je vsak nagrajenec dolžan organizatorju in sodelujočim povrniti vso nastalo škodo.

  Avtorji vseh zmagovalnih aplikacij iz prvega in drugega dela izbora s prejemom nagrade organizatorju za časovno obdobje enega leta po zaključku natečaja brezplačno podeljujejo neizključno pravico, da bo z aplikacijami prostorsko prosto razpolagal, kar vključuje tako lastno uporabo s strani organizatorja, njihovo nadaljnje razširjanje, reprodukcijo, distribucijo (prikazovanje, prenašanje, nalaganje aplikacij s strani uporabnikov oziroma obiskovalcev mobilnega portala Planet in drugih spletnih in/ali mobilnih portalov organizatorja, nalaganje in shranjevanje aplikacij na Android mobitele v ponudbi organizatorja, potrebne prilagoditve, prireditve ali predelave aplikacije za te potrebe), dajanje na voljo javnosti preko svetovnega spleta in mobilnih omrežij, vse to pa tako odplačno kot neodplačno, kot tudi prenos pravic na tretje osebe. V primeru, da se avtor zmagovalne aplikacije po zaključku natečaja odloči aplikacijo odplačno ponuditi na trgu, se bo med organizatorjem in avtorjem sklenil poseben dogovor, v katerem se podrobneje uredi pravice in obveznosti iz naslova ponujanja ter trženja aplikacije po usklajeni in enotni prodajni ceni tako za mobilni portal Planet kot tudi morebiti za vsa ostala spletna in/ali mobilna mesta za Android aplikacije. Oblika in vsebina dogovora za ponujanje aplikacije na mobilnem portalu Planet je v tem primeru določena s strani organizatorja ter vključuje model delitve prihodka med avtorjem in organizatorjem v razmerju 50:50 (velja za aplikacije, ponujene na mobilnem portalu Planet in/ali drugih spletnih ter mobilnih portalih organizatorja). V tem primeru odplačnega ponujanja aplikacije s strani avtorja na mobilnem portalu Planet in ostalih mobilnih in/ali spletnih mestih organizatorja (in drugo uporabo s strani organizatorja) je avtor dolžan aplikacijo zaščititi s sistemom oz. tehnologijo DRM, ki onemogoča nepooblaščeno reproduciranje aplikacije in omejuje brezplačno uporabo aplikacije na najmanj 30 dni (za potrebe ocenjevanja aplikacije v okviru natečaja in brezplačni preizkus pred nakupom aplikacije).

  Vse stroške izvedbe in ponujanja aplikacije na mobilnem portalu Planet krije organizator, avtor aplikacije pa se zavezuje, da bo za čas ponujanja aplikacije, vendar najmanj v obdobju enega leta po zaključku natečaja, zagotovil vse morebitne kasnejše potrebne nadgradnje in/ali nove verzije in/ali druge prilagoditve aplikacije, potrebne za normalno delovanje.

  Ostali sodelujoči, katerih oddane aplikacije niso bile uvrščene med zmagovalne, lahko po zaključenem natečaju aplikacije tudi ponujajo na mobilnem portalu Planet in morebiti drugih mobilnih in/ali spletnih mestih organizatorja, vendar morajo aplikacije dati na voljo brezplačno. Izbor aplikacije, njen obseg oz. način uporabe je v izključni presoji organizatorja, ki prosto izbira ali bo aplikacijo uporabil ali ne. V tem primeru si organizator tudi pridružuje pravico, da z avtorji sklene poseben dogovor, v katerem podrobneje uredi pravice in obveznosti avtorjev, vse v obliki in vsebini, kot jo določi organizator.

  Na zahtevo organizatorja so vsi sodelujoči v drugem delu natečaja, še posebej izbrani nagrajenci natečaja, dolžni posredovati izvorno kodo aplikacije v primeru kakršnegakoli suma zlorabe avtorskih pravic in/ali v primeru naknadno ugotovljene kršitve določil 9. točke teh pogojev. Izvorno kodo bo organizator hranil za čas in namene razrešitve morebitnih spornih primerov.

  8. Prevzem nagrade in akontacija dohodnine


  Nagrade so predmet obdavčitve v skladu z določili Zakona o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Za prevzem nagrade mora nagrajenec:

 • predložiti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list),
 • predložiti davčno številko ter
 • navesti pristojni davčni urad.

  Za mladoletne uporabnike nagrado prevzamejo njihovi zakoniti zastopniki.

  Organizator nagradnega natečaja si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;
 • se ugotovi, da je uporabnik v natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega natečaja;
 • nagrajenec po obvestilu ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede nepopolno ali nepravilno ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti.

  Če nagrajenec v 30 dneh po razglasitvi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. V tem primeru se nagrada podeli naslednjemu zmagovalcu po oceni strokovne žirije.

  Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo nagrado niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo.

  Akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator nagradnega natečaja v skladu s predpisi. Vrednost denarnih nagrad in izleta je navedena zgoraj, medtem ko je vrednost mobitelov HTC Desire določena v maloprodajni vrednosti in znaša 530,00 EUR.

  Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. V primeru, da je nagrajenec pravna oseba, organizator nagradnega natečaja obračuna in plača le DDV od vrednosti podeljene nagrade.

  9. Odgovornosti in pravice iz vsebine prijavljenih del

  Sodelujoči je v celoti odgovoren za posredovane aplikacije in njihovo kakovost oz. funkcionalnost, ki jih posreduje. Sodelujoči se zavezuje, da ne bo v nobenem primeru posredoval aplikacije:

 • ki bodo vsebovale kakršnekoli podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb;
 • ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi in moralo;
 • ki na kakršenkoli način pomeni kršitev zasebnosti posameznika;
 • ki promovira komercialne ali promocijske aktivnost.

  Organizator si pridržuje pravico, da brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega vsebine, ki prikazujejo nasilje, orožje, droge, goloto, pornografijo, ki so žaljive, rasno nestrpne, obscene, ki pozivajo k nelegalnim oz. moralno spornim dejanjem ali so po mnenju organizatorja iz kakršnega koli drugega razloga neprimerne, ne uvrsti v izbor strokovne komisije in sodelujočega, ki je vsebino objavil, izloči iz natečaja. Če organizator prejme pritožbo zaradi že prijavljene aplikacije, ima pravico, da jo brez obvestila in obveznosti do avtorjev izloči iz natečaja.

  Sodelujoči, ki posreduje aplikacije, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročila organizatorju ali katerim koli tretjim osebam, povezanim s posredovanimi aplikacijami.

  Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje storitve, ki je posledica neznanja uporabe storitev:
 • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev,
 • izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;
 • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v natečaju.

  10. Ostalo


  Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradnim natečajem in niso urejena s temi navodili, daje ustrezna tolmačenja strokovna žirija. Vse odločitve strokovne žirije so dokončne in nanje ni mogoča pritožba.

  Organizator nagradnega natečaja hrani dokumentacijo v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradnega natečaja na naslednji način:

 • vse elektronsko prejete prijave na natečaj hrani še najdlje dva meseca po izvršitvi nagradnega natečaja, to je do 17. 2. 2010;
 • vse podatke nagrajencev, vključno z njihovimi davčnimi številkami, organizator nagradnega natečaja hrani na ustrezen način še eno leto oziroma v skladu z Zakonom o dohodnini;
 • zmagovalne aplikacije se hrani na ustrezen način najmanj eno leto;

  ime nagrajenca ne bo uporabljeno v nikakršne druge namene.

  Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator podatke v elektronski obliki ustrezno trajno izbriše.

  11. Stroški


  Sodelovanje v nagradnem natečaju je brezplačno. Sodelujoči sam krije vse stroške sodelovanja v natečaju. Organizator prejetih materialov ne bo vračal, temveč jih bo po izteku roka hrambe, določenega v teh pravilih, uničil.

  12. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika


  Organizator nagradnega natečaja se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe natečaja. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu podatkov.

  13. Splošni pogoji sodelovanja


  Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradnega natečaja. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradnem natečaju sodelujoči s prijavo na natečaj pristanejo na vse pogoje v zvezi z nagradnim natečajem.

  Vsak sodelujoči in katerikoli drugi, ki so sodelovali pri izdelavi aplikacije, se odpovedujejo kakršnimkoli finančnim in drugim zahtevkov do organizatorja, povezanimi s sodelovanjem v nagradnem natečaju oziroma pri kasnejši uporabi aplikacije (npr. iz naslova posodobitve aplikacije, uporaba aplikacije s strani organizatorja v skladu s temi pogoji, stroški izdelave aplikacije…).

  S sodelovanjem v nagradnem natečaju vsak sodelujoči v drugem delu natečaja dovoljuje, da so njegovi podatki (in sicer ime, priimek oz. firma ter ime aplikacije) objavljeni na spletnih straneh organizatorja in mobilnem portalu Planet ter po potrebi v ostalih promocijskih kanalih organizatorja nagradnega natečaja.

  14. Odgovornost in reklamacije


  Organizator nagradnega natečaja ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči, do katere bi prišlo zaradi kakršnih koli težav organizatorja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah. Organizator nagradnega natečaja ni odgovoren za nepravilno delovanje storitve, ki je posledica napačnega razumevanja pravil, uporabe Android tehnologije in neznanja uporabnika. Prav tako organizator ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje jamstev za objavljene aplikacije v okviru nagradnega natečaja in njihovo uporabo ter s tem kakršnekoli nezaželene posledice teh aplikacij pri uporabi.

  V primeru kršitev ali domnevnih kršitev zgoraj navedenih pogojev je vsak sodelujočo organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo. Prav tako pa si organizator v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli v času trajanja nagradnega natečaja izključi iz nadaljevanja nagradnega natečaja oz. v tej točki navedena določila oz. obveznosti smiselno veljajo tudi po preteku nagradnega natečaja.

  Organizator je odgovoren za sprejemanje vprašanj in posredovanje dodatnih informacij preko foruma in na elektronski naslov: developers@mobitel.si.

  15. Končne določbe


  Organizator nagradnega natečaja lahko spreminja pogoje sodelovanja v nagradnem natečaju. Organizator si pridružuje pravico do podaljšanja rokov, določenih v teh pogojih, in s tem podaljša roke poteka in izvedbe natečaja. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi pravil.

  Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje. V času trajanja nagradnega natečaja so pravila na vpogled udeležencem na http://tehnik.mobitel.si.


comments powered by Disqus

 Catalog-Item Reuse ‭[1]‬

 Catalog-Item Reuse ‭[3]‬

 Catalog-Item Reuse ‭[2]‬

24. september 2013
1057
24. september 2013
Pogoji M:Android
Novice